مقابله با عوارض یائسگی
4.3 (3)

دوران پیش از یائسگی، یائسگی و یا پس از آن، مراحلی از زندگی یک زن است که سیکل قاعدگی او متوقف می شود. این شرایط همراه با پایان سال های باروری زنان می باشد دوران پیش از یائسگی اولین مرحله در این روند است و می تواند هشت تا 10 سال قبل از یائسگی شروع […]

read more »
تماس جهت نوبت دهی